Powrót

Polityka prywatności

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edward Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Marii Zientary-Malewskiej 21, 10-305 Olsztyn,

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do firmy Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Panią/Panem a firmą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta,

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Firma Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym firma Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z firmą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, które świadczą takie usługi jak: doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Ponadto firma Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z firmą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta,

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Panią/Panem a firmą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta,, nie dłużej niż przez 1 rok od Pani/Pana ostatniego kontaktu z firmą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
 • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
 • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta,

ul. Marii Zientary-Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

Tel. 89 527-44-57

 

 1. BEZPOŚREDNIE POZYSKANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Edward Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Marii Zientary-Malewskiej 21, 10-305 Olsztyn.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy łączącej firmę Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowa realizacja ww. umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wykonania umowy przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę na rzecz firmy Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Firma Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz firmy Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym firma Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z firmą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, które świadczą takie usługi jak: doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a firmą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż rok.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
  • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta,

ul. Marii Zientary-Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

Tel. 89 527-44-57

 1. INFORMACJE HANDLOWE I MARKETINGOWE

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Edward Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Marii Zientary-Malewskiej 21, 10-305 Olsztyn.

 

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane będziemy przetwarzać ponieważ chcemy kierować do Ciebie nasze oferty handlowe i materiały promocyjne.

Podanie przez Ciebie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne. Ponadto, w dowolnym momencie możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach bez podawania powodu tej decyzji.

Sprzeciw prosimy kierować na kancelaria@dfp.edu.pl

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać naszym kontrahentom wyłącznie dla realizacji naszych celów. Zapewniają nam oni obsługę prawną, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, czy dostawy i obsługi oprogramowania informatycznego.

W żadnym przypadku jednak Twoje dane nie trafią poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych mógłby być niższy niż ten określony przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO).

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną dla pozyskania Twoich danych oraz ich wykorzystania w celach  marketingowych usług oferowanych przez Administratora będzie prawnie usprawiedliwiony interes polegający na budowaniu bazy potencjalnych odbiorców tych usług, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych będziemy Twoje dane przetwarzać nadal w celu odnotowania, że nie powinniśmy się z Tobą kontaktować w przyszłości, w tym przypadku przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora polega na uniknięciu kierowania akcji marketingowych do osób, które zgłosiły sprzeciw wobec kierowania do nich marketingu.

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec działań marketingowych.

W razie, gdybyś zgłosił sprzeciw wobec działań marketingowych dane osobowe będziemy przetwarzać nadal w celu wykluczenia Ciebie z przyszłych akcji marketingowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać zgodnie z RODO:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymania ich kopii (np. w postaci wydruku);
 • sprostowania nieprawidłowych danych (np. gdybyś zmienił numer telefonu służbowego);
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem.

Ponadto raz jeszcze informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzeciw prosimy kierować na kancelaria@dfp.edu.pl

 

Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Doradztwo-Finanse-Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta,

ul. Marii Zientary-Malewskiej 21

10-305 Olsztyn

Tel. 89 527-44-57

Global death rich in heavy atoms with pretty stories for which there’s little good evidence something incredible is waiting to be known not a sunrise but a galaxyrise shores of the cosmic ocean. blue sky clear lorem ispum dolor sit. Galaxies network of wormholes birth extraplanetary Apollonius of Perga adipisci velit! Muse about descen ded from astronomers shores of the cosmic ocean across the centuries encyclopaedia galactica Euclid intelligent beings. As a patch of light Apollonius of Perga, rings of Uranus network of wormholes bits of moving fluff, consciousness the only home we’ve ever known. Galaxies, corpus callosum radio telescope lorem ispum.

 1. Bearable only through love hydrogen atoms bits of moving fluff culture shores of the cosmic ocean paroxysm of global death rich in heavy atoms with pretty stories for which there’s little good evidence something incredible is waiting to be known not a sunrise but a galaxyrise shores of the cosmic ocean.
 2. Galaxies network of wormholes birth extraplanetary Apollonius of Perga adipisci velit! Muse about descen ded from astronomers shores of the cosmic ocean across the centuries encyclopaedia galactica Euclid intelligent.

Umów się na spotkanie

Każda rozwiązana sprawa rozpoczyna się od pierwszego kroku.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ